Maximilien de Robespierre en het Schrikbewind

Maximilien-Marie-Isidore de Robespierre (Arras, 6 mei 1758Parijs, 28 juli 1794 of de 10e Thermidor van het jaar II) was een Frans advocaat, lid van de Nationale conventie, lid van het Comité Salut public tijdens de Franse Revolutie. Hij trad op de voorgrond tijdens het Schrikbewind, en was gedurende 13 maanden verantwoordelijk voor een groot aantal arrestaties en slachtoffers van de guillotine.

Portret van Robespierre uit 1786: olieverfschilderij op canvas door Pierre Roch Vigneron (1789-1872) naar een pasteltekening door Adélaïde Labille-Guiard, 1786, Versailles, Musée national du Château de Versailles

Robespierre stond bekend vanwege zijn koele of kille ontvangsten en zijn sobere levenswijze in een achterhuis in de Rue Honoré. In tegenstelling tot Marat en Danton was Robespierre wel steeds verzorgd,  goed gekleed en gekapt.[1] Robespierre was een strakke denker, logisch en consequent, met een groot gevoel van eigenwaarde.[2] Mirabeau, een der revolutionaire leiders van het eerste uur, had al in 1789 over Robespierre gezegd: “Deze man is gevaarlijk, want hij gelooft in alles wat hij zegt”. Robespierre kreeg de bijnaam “l’Incorruptible” (= “de Onomkoopbare”) vanwege zijn onwankelbare beginselen.

Nadat Frankrijk in de zomer van 1793 tijdens de opstand in de Vendée uiteen dreigde te vallen, werd de republiek aan het einde van dat jaar op straffe wijze (“één en ondeelbaar”) sterk gecentraliseerd.[3] Robespierre stuurde de voorlopers van het communisme naar het schavot, en duwde de girondijnen tegen de muur. Hij heeft de mogelijkheid tot een contra-revolutie zodoende een jaar uitgesteld.[4] Robespierre was deïst – een gelovige zonder kerk – en pleitte na een golf van atheïsme in Frankrijk eind 1793 voor godsdienstvrijheid. Ook zijn standpunt inzake algemeen kiesrecht voor mannen, een progressief belastingstelsel en afschaffing van slavernij waren gebaseerd beginselen van volmaakte gerechtigheid en gelijkheid.

Levensloop

Robespierre werd geboren als de oudste zoon in een vooraanstaande familie van Arras. Zijn vader behoorde tot de ambtsadel en Maximilien is altijd het adellijke predicaat “de” blijven gebruiken. Hij had vijf broers. Nadat zijn moeder was gestorven in het kraambed, nam zijn vader de benen naar Beieren, waarna de kinderen werden opgevoed door hun grootvader en andere familieleden. Maximilien blonk uit op school en kreeg op zijn elfde een beurs voor het prestigieuze Lycée Louis-le-Grand te Parijs. Robespierre werd gekozen om een speech te houden omdat de koning langs kwam, maar die liet het uiteindelijk afweten en bleef in zijn koets zitten.

Al jong werd Robespierre beïnvloed door de ideeën van de 18e-eeuwse denkers van de Verlichting, zoals Charles de Montesquieu en in het bijzonder Jean-Jacques Rousseau. Deze filosoof die in 1762 het Maatschappelijk Verdrag opstelde zou zijn ideologische leidsman blijven.[5] Na zijn juridische vorming keerde hij terug naar Arras om zich daar te vestigen als advocaat, zoals zijn vader en grootvader. In 1784 won hij een literaire prijs in Metz, samen met Pierre Louis de Lacretelle. Hij was lid van het plaatselijk dichtgenootschap en leerde daar Joseph Fouché en mogelijk ook Gracchus Babeuf kennen. Op zekere dag nam hij ontslag als bisschoppelijk rechter, omdat het niet met zijn opvattingen strookte een misdadiger ter dood te veroordelen.[6]

Begin 1789 publiceerde Robespierre zijn Oproep aan de natie van Artois, waarin het hele politieke, economische en sociale systeem werd geanalyseerd, bekritiseerd en opnieuw opgebouwd.[7] Op 5 mei 1789 ging hij naar Parijs als afgevaardigde van zijn provincie voor de derde stand in de Staten-Generaal in Versailles.[8] Vervolgens werd Robespierre lid van de Nationale Grondwetgevende Vergadering. Hij werd lid van de radicale “Club der Jakobijnen” en verklaarde noch monarchist, noch republikein te zijn en een tegenstander van de doodstraf.[9]

Robespierre was a radical democrat. In contrast to the moderates who dominated the early years of the revolution, he argued that all men should have a vote – even the poor – and opposed slavery in the French colonies. He deplored the death penalty as a barbaric and cruel punishment, but – and here was the crucial point – he made an exception for traitors who committed crimes against their country. In such cases, the public good could justify their deaths.1

De eerste jaren tijdens de Franse Revolutie

Robespierre nam deel aan de opstelling van de “Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen”. Op 22 oktober 1789 verklaarde hij: Alle burgers zonder onderscheid hebben toegang tot alle niveaus van vertegenwoordigende functies.[10] In 1790 werd hij president van de Club der Jakobijnen. Op 27 april 1791 protesteerde Robespierre tegen het privilege van de bourgeoisie wapens te dragen. … Gewapend zijn voor het vaderland is het recht van iedere burger.[11] (Een van de ideeen die van Rousseau heeft geleend.) Hij zette zich in voor de totstandkoming van de Franse grondwet van 1791, en verdedigde de belangen van het volk.[12] Hij pleitte voor afschaffing van het celibaat[13] en slavernij in de Franse koloniën, behept met het idee het Maatschappelijk Verdrag (Contrat social)  opgesteld door Rousseau te verwezenlijken.2 Hij was voorstander van het algemeen kiesrecht voor mannen.  

Toen Lodewijk XVI in juni 1791 naar de vesting van Montmédy probeerde te ontvluchten, maar bij Varennes werd aangehouden, rezen de anti-monarchistische gevoelens in Parijs de pan uit; Robespierre werd republikein en benoemd als openbaar aanklager, een positie die hij na enkele maanden opgaf.

In april 1792 keerde hij zich in de Nationale Vergadering fel tegen de oorlog met de andere Europese mogendheden, die zich tegen het revolutionaire Frankrijk hadden aaneengesloten; een oorlog waarop de gematigder en federalistisch gezinde fractie van de girondijnen en de koning en zijn vrouw met enthousiasme hadden aangestuurd, uiteraard om de aandacht van de bevolking af te leiden van de interne problemen. In juli liet hij steeds scherpere verklaringen opstellen om de afzetting van de koning te eisen. Op 9 augustus nam Robespierre deel aan de opstand van het revolutionaire Parijse gemeentebestuur, de “Parijse Commune van 1792“; op 11 augustus werd hij als vertegenwoordiger van zijn buurt gekozen. Na de Bestorming van de Tuilerieën  – een tweede revolutie na de Bestorming van de Bastille – zetelde Robespierre in de Nationale Conventie en fungeerde als woordvoerder van de radicale fractie van de “Montagnards” die een verbond waren aangegaan met de sansculotten.[14] Georges Danton, de minister van justitie, en Jean-Paul Marat waren zijn belangrijkste medestanders, maar ze werden beschuldigd van het aangaan van een driemanschap. Het is tamelijk onduidelijk welk aandeel zij hadden in de Septembermoorden, en het kan ook zijn dat Robespierre vijf dagen lang was ondergedoken.[1] De leden van de koninklijke familie – sinds 10 augustus gewone burgers – werden  opgesloten. Op 22 september werd de Eerste Franse Republiek uitgeroepen. Op 30 september verkondigde hij: De monarchie is vernietigd, adel en geestelijkheid zijn verdwenen, het tijdperk van de gelijkheid vangt aan.[15] Op 25 oktober 1792 werd hij beschuldigd van eerzucht en dictatoriale neigingen. Robespierre stelde in het debat: Men kan geen revolutie nastreven zonder revolutie.[16] Olympe de Gouges, die de Verklaring van de rechten van de vrouw en burgeres had geschreven, bekritiseerde hem.

Eind november had Robespierre verklaard dat een veroordeling van de koning “tot de dood” het enige middel was om de rust in Frankrijk te herstellen.[17] Op 11 december 1792 begon het proces tegen de koning; op 3 december had hij het standpunt van Saint-Just overgenomen en werd de schrijfster Olympe de Gouges naar het schavot geleid. Victurnien Vergniaud stelde een volksraadpleging voor. Robespierre wees op het gevaar: de Republiek zou onnodig in opschudding worden gebracht. Bij de hoofdelijke stemming over het lot van de koning, een zitting die 24 uur duurde, stemde Robespierre op 17 januari 1793 voor de doodstraf.[18]

Het schrikbewind

Robespierre met kniebroek en kousenbanden
In het machtsvacuüm begonnen de girondijnen een aanval op Georges Danton, een tegenstander van de oorlog. Ook Robespierre en Marat waren tegen de Eerste Coalitieoorlog en bekritiseerden de generaals en de girondijnen. Op het platteland werd gerebelleerd door koningsgezinden, die leidden tot de opstand in de Vendée. Het antwoord van de revolutionaire regering op de chaos was dat de staat moest worden verdedigd tegen de contrarevolutionaire krachten. Op 11 maart werd een Revolutionair Tribunaal ingesteld. Generaal Dumouriez, die op 18 maart een nederlaag in de Tweede Slag bij Neerwinden had geleden, trok op naar Parijs om een staatsgreep te plegen. Hij bracht de voorstanders van de oorlog in diskrediet toen hij overliep naar de tegenstander. Op 3 april zette Robespierre de aanval in op Jacques Pierre Brissot, een voorstander van de oorlog. Op 7 april werd Philippe Égalité, verdacht vanwege zijn connecties met Dumouriez, gearresteerd. Op 2 juni werden 31 girondijnen (met steun van de Parijse Commune) uit de Conventie gezet. Charlotte Corday, die erin geslaagd was Marat te vermoorden in zijn bad, gaf tijdens de ondervraging te kennen dat zij Robespierre als verdediger wenste. 

Op de 9e Thermidor van het jaar I (= 27 juli 1793) werd Robespierre in de plaats van Danton lid van het “Comité van algemeen welzijn”, een revolutionair orgaan dat alle benoemingen controleerde en zodoende de functie van regering vervulde. Hij wist alle ogen op zijn persoon te vestigen en verwierf zoveel vertrouwen, dat hij overwicht kreeg en bij zijn intrede in het Comité de Salut public de belangrijkste figuur in heel Frankrijk was.3  (Frankrijk dreigde tijdens de zomer uiteen te vallen en half Europa keerde zich tegen het land.) Op 1 augustus liet de “wezel met de scherpe tanden” Marie-Antoinette opsluiten in de Conciergerie. Weerspannige priesters, die geen eed wilden afleggen op de ondergeschiktheid van de kerk aan de staat, kregen een termijn van twee weken om Frankrijk te verlaten.[19] Op 28 augustus werden de naamloze vennootschappen afgeschaft, op 8 september de banken en wisselkantoren gesloten. Tegelijkertijd werd de aanmeldingsplicht afgekondigd voor gouden sieraden en edelstenen, en alle private vorderingen in goud op het buitenland werden door de staat overgenomen tegen assignaten volgens de nominale koers.4 Op 17 september werd verklikken tot een plicht verklaard en werden er beloningen uitgeloofd, maar dat was ook al gebeurd op 14 februari en 4 mei 1793.5 Robespierre voerde een schrikbewind (la Terreur), gesteund door Saint-Just en Couthon, dat gebaseerd was op de “deugd“. Omdat hij overal om zich heen corruptie en verraad zag (of meende te zien), liep zijn ijver voor de “deugd” uit op terreur tegen allen die in zijn ogen onvoldoende ijver voor de revolutionaire beginselen aan de dag legden.[20]  Het kwam aan op de zuivering van geheel Frankrijk, op het een echte republikeinse gemeenschap kon worden.6 De Terreur was voor hem niets anders dan de parate, strenge, onbuigzame gerechtigheid.

However, the ‘Reign of Terror’, the infamous period of bloodletting with which Robespierre is associated, wasn’t unleashed until Year II (beginning September 1793) when the Convention passed a series of coercive laws that enabled the revolutionaries to “rule by iron those who cannot be ruled by justice”.7

Vanaf 5 september 1793 tot de val van Robespierre kwamen in Parijs ruim 2.600[21] mensen onder het “nationale scheermes” terecht. In heel Frankrijk zijn 15.000 personen onthoofd, in de meeste gevallen beschuldigd van federalisme, aanhangers van de tirannie of als vijanden van de vrijheid. Johan Frederik Rudolph van Hooff werd gevangengenomen, maar wist aan de dood te ontsnappen door een schrijffout in zijn naam. Sébastien Mercier en Thomas Paine werden opgesloten, maar wisten eveneens aan de guillotine te ontkomen. Op 10 oktober werd de invoering van een radicale  grondwet door de Convention Nationale opgeschort tot na de vrede.[3] De overblijfselen van Mirabeau werden op initiatief van Robespierre in november 1793 uit het Pantheon verwijderd toen bekend werd dat hij in zijn laatste maanden in het geheim had samengespannen met het hof van Lodewijk XVI. Robespierre benoemde Vivant Denon tot etser der natie en verleende Filippo Buonarroti het staatsburgerschap. Paul Barras, die bij Robespierre op bezoek ging en geen stoel kreeg aangeboden, schilderde hem af als een tijgerkat.[22] De dolle priester Jacques Roux, de radicale Nicolas de Condorcet en de aforist Nicolas Chamfort zouden in de daaropvolgende maanden zelfmoord plegen.

Op 5 of 24 oktober werd de revolutionaire kalender ingesteld; jaar I, dat begon met het uitroepen van de Franse Republiek, was al achter de rug. Burgerlijke feesten op de tiende dag moesten de zondag vervangen. Op 6 november verklaarde de Conventie dat de gemeente het recht had de katholieke godsdienst af te schaffen. ‘s Avonds werd in de Club der Jakobijnen fel van leer getrokken tegen de priesters. De aartsbisschop van Parijs, Jean-Baptiste Gobel, kreeg 300.000 pond aangeboden als hij zijn priesterbrevet de daaropvolgende dag in de Nationale Vergadering zou verscheuren.[23] Op 7 november 1793 deed Gobel, op initiatief van Anacharsis Cloots, samen met 14 van zijn priesters, en misschien de hele Parijse clerus, effectief afstand van zijn ambt.[24] Dat kon worden beschouwd als het (gedwongen) afzweren van het christendom. Zij hadden in het openbaar hun roomse gewaad uitgetrokken. De Notre-Dame werd de tempel van de rede. In de kathedraal werd niet meer een christelijke God, maar de Cultus van de Rede aanbeden. Op 10 november kwam het tot een orgie in de zijbeuken; Robespierre keurde de uitspattingen af.[25] In zijn redevoering op 21 november verkondigde hij dat als God niet bestond, deze uitgevonden zou moeten worden. 

Vijf dagen eerder, op 16 november, waren in Nantes 90 gevangen geestelijken verdronken. Eind november waren alle kerken in de hoofdstad aan de Cultus van de Rede gewijd.[26] De Commune van Parijs bekrachtigde de sluiting van alle kerken. Op 7 december vaardigde Robespierre een besluit uit dat de vrijheid van godsdienst veilig stelde.[27] Op 4 of 12 december kwam er een einde aan de zelfstandigheid van de departementen, een diep ingrijpende beslissing tegen de zelfstandigheid van de municipaliteiten en het federalisme. Na het Beleg van Toulon wist Napoleon de stad te heroveren. Er werden 213 rebellen gefusilleerd. In Lyon zouden ca 2.000 mensen omgebracht worden, die zich tegen de Nationale Conventie en voor de Girondijnen hadden gekeerd.

1794

Zelfportret van Éléonore Duplay, de dochter van zijn huurbaas in de Rue Saint-Honoré, huishoudster en vriendin van Robespierre,[28] pastel in het Musée Carnavalet

In januari 1794 was Robespierre in aanvaring geraakt met Camille Desmoulins, die het had opgenomen voor weerloze burgers die in de gevangenissen waren opgesloten als zijnde verdacht. De aanval van Desmoulins op Jacques-René Hébert paste in het straatje van Robespierre.[29] Robespierre vond dat het blad van Desmoulins verbrand moest worden. Op 4 februari van dat jaar bekrachtigde de Nationale Conventie het voorstel van Léger-Félicité Sonthonax om de slavernij af te schaffen. Een dag later verklaarde Robespierre een soort Nieuw Jeruzalem te willen stichten in Frankrijk; zijn initiatief heeft veel weg heeft van  “democratische mystiek”.8.[30]

Robespierre nam een middenpositie in; hij moest naar eigen zeggen twee klippen uit de weg gaan: het te weinig en het te veel. In het voorjaar van 1794 zat Robespierre steviger in het zadel dan ooit. Van het radicale atheïsme aan de linkerzijde moest hij weinig hebben. Jacques-René Hébert en enkele van zijn buitenlandse vrienden, onder wie Johannes Conradus de Kock, raakten in ongenade en werden beschuldigd van landverraad. Zij kwamen op 24 maart aan hun einde onder de guillotine. Er waren mogelijk 400.000 mensen getuige van deze terechtstelling. (Nadat bijna ieder kopstuk was opgepakt, werd verwacht dat de revolutie zou zijn afgelopen.) De commune van Parijs stond vanaf 30 maart 1794 onder invloed van Robespierre.[31] Op 1 april werd de commune gezuiverd[32] en vanaf 10 mei geleid door de Brusselaar Jean-Baptiste Fleuriot-Lescot.

Voor Robespierre waren er maar twee partijen: het volk en zijn vijanden. Robespierre raakte vervreemd van zijn vroegere strijdgenoot Georges Danton, een in wezen sympathieke levensgenieter die de revolutie wilde stopzetten. Danton was volgens Robespierre een aristocraat, en de personificatie van de ondeugd. De aanklager Fouquier-Tinville vroeg het Comité (en die op haar beurt de Conventie) de beklaagden, onder wie ook Hérault en Desmoulins, die “de zitting in de war stuurden”,[33] tot de guillotine veroordelen. Danton schreeuwde in de rechtzaal tegen Robespierre: “Schurk, het schavot eist je op! Je zult mij spoedig volgen!”[34] Volgens andere auteurs gebeurde het op 5 april op het moment dat de stoet het huis van Robespierre passeerde.[35]

Het radicale atheïsme werd voor Robespierre een decadent, aristocratisch verschijnsel, onverenigbaar met de ware aard van het het door hem zo hoog geschatte volk. De voormalige aartsbisschop van Parijs, Gobel, werd op 13 april 1794, samen met twee generaals en de weduwen van Desmoulins en Hébert, geëxecuteerd. Sindsdien was Joseph Fouché de belangrijkste tegenstander van Robespierre, die het hele politieapparaat, de rechtspleging en de openbare veiligheid persoonlijk in handen had. De guillotine werd verplaatst van Place de la Concorde naar Place de la Nation, want de mensen konden de voortdurende aanblik van de dood niet langer verdragen.9

Fête de l’Etre suprême

Op 6 mei van datzelfde jaar hield Robespierre een van zijn beste redevoeringen ooit, over het Opperwezen en de onsterfelijkheid van de ziel.[36] Vervolgens trad Robespierre op als een soort hogepriester van de Cultus van het Opperwezen, de vervanger van de Cultus van de Rede. Omdat hij het christendom beschouwde als hopeloos aangetast door het oude bestel, propageerde hij een “rationele godsdienst”: een Eredienst van het Opperwezen, een ‘verlichte’ en deïstische staatsreligie. Hij poogde om de Moedergodincultus door die van een allegorische Godin van het Verstand te vervangen. Op 8 juni 1794 ging hij voor in het grootse Feest van het Opperwezen op het Champ-de-Mars. In het amphitheater zitten de leden van de Conventie en 800 zangers en musici.10 Robespierre probeerde Onze-Lieve-Heer te spelen. Het feest werd een mislukking.11 Saint-Just keerde terug naar de troepen.

Al of niet opzettelijk, vond de politiecommissaris bij Cathérine Théot, een 70-jarige krankzinnige vrouw, een brief met de bewering dat Robespierre de zoon van het Opperwezen en de beloofde Messias was.[37] Barère stelde een samenvatting op schrift die veel hilariteit in de Conventie verwekte. Robespierre voelde zich belachelijk gemaakt en eiste dat het onderzoek naar Théot zou worden gestaakt. Hij werd zich bewust van de vijandige stemming[38] en liet zich vijf weken lang nauwelijks zien.[39]

Fête de l’Etre suprême

Twee dagen later, op de 22e Prairial van het jaar II (= 10 juni 1794), werd een beruchte wet, ingediend door Georges Auguste Couthon, aangenomen in de Nationale Conventie, bekend als La loi de la grande terreur. Deze wet maakte in beginsel iedereen tot een verdachte en vereenvoudigde de gerechtelijke procedures aanmerkelijk.[40] Op 17 juni werden 54 mensen ter dood veroordeeld, beschuldigd van het beraden van een aanslag op Collot d’Herbois  en Robespierre (op resp. 20 en 22 mei).[41] In negen weken werden er 1258 personen tot de guillotine veroordeeld, ongeveer evenveel als in de voorafgaande 14 maanden. Dat betekende dat er aan het einde van de Terreur iedere dag twintig mensen naar het schavot werden gereden. Om het werk te bespoedigen zou een guillotine in de Conciergerie moeten worden geplaatst.

In juli maakten de adel en de bourgeoisie samen de helft van het aantal slachtoffers uit. Het aantal veroordeelden overtrof het aantal vrijgesprokenen.[42] Bij de leden van de Conventie nam de onzekerheid toe, maar ook de kritiek op Robespierre. Robespierre had nog maar twee vrienden in het Comité de Salut public:  Le Bas en de schilder David. 

Robespierre did not cease to be a democrat. But he thought that other things were more important – chief of which was the survival of the republic. Everything must be subordinated to that.1

Neergang en val

De val van Robespierre in de Conventie op 27 Juli 1794

Na de Slag bij Fleurus op 26 juni begon het tij zich nog meer tegen hem te keren. De Franse legers waren aan de winnende hand, zodat de noodzaak van een regime gebaseerd op terreur minder voor de hand lag. Het feit dat het “Comité van algemeen welzijn” op onvoorspelbare wijze, ter linker- en ter rechterzijde, echte en vermeende vijanden uitschakelde, deed vrijwel alle leden van de Conventie vrezen dat zij bij de volgende ronde aan de beurt zouden kunnen zijn. Er waren afgevaardigden die elke nacht ergens anders sliepen. Zowel personen die aanvankelijk vurige voorstanders van de terreur waren geweest, zoals Joseph Fouché en Barras, als minder vurige revolutionairen van het midden (“le Marais”) sloegen de handen ineen.

Op de 7e Thermidor (25 juli 1794) verscheen Robespierre plotseling weer in de Conventie waar hij zich sinds 13 juni nauwelijks had laten zien. Robespierre had zich tijdelijk teruggetrokken uit het openbare leven en wandelde meestal door de velden met zijn Newfoundlander, maar hield op die snikhete dag een twee uur durende toespraak waarin hij dreigde zijn functie op te geven.

Saint-Just had een paar dagen eerder verklaard dat de revolutie was vastgelopen en had zich in onderhandeling met Bertrand Barère bereid verklaard om concessies te doen over de ondergeschikte positie van het comité van algemene veiligheid. Robespierre hield echter voet bij stuk en stelde voor de beide comités te zuiveren, daarmee een nieuwe zuiveringsgolf aan van de “schurken, verraders en samenzweerders” aankondigend. Honderd stemmen riepen vanuit de Conventie “Namen noemen”. Om vijf uur werd de zitting gesloten. Robespierre zakte in zijn stoel inziend te hebben verloren.[F. Sieburg, p. 199-201] De Conventie besloot uiteindelijk de tekst niet te laten drukken om geen golf van verzet te ontketenen. Robespierre herhaalde zijn rede ‘s avonds in de Club der Jakobijnen. Het was na middernacht toen hij zijn rede had uitgesproken.

Sinds tien dagen was Collot d’Herbois voorzitter van de Conventie. Saint-Just, van wie men verwachtte dat die de namen van de beoogde vijf of zes intriganten bekend zou maken, werd snel het woord ontnomen.[43] Hij had zijn rede, die hij de vorige avond in de Jacobijnenclub had geschreven niet aan de twee comités voorgelegd. Robespierre eistte de voortzetting, maar kreeg geen steun vanuit de Conventie. Het bleef muisstil. Het spreekgestoelte werd voortdurend bezet door afgevaardigden, zodat Robespierre niet aan het woord kon komen. Plotseling kwam er een decreet om Robespierre in hechtenis te nemen dat unaniem is aangenomen. De zitting duurde vier uren. Barras, Tallien en Fouché maakten aanstalten om eerst zijn aanhangers, zoals de brigade-generaal Boulanger, de commandant van de Nationale Garde François Hanriot, de president van het Tribunal révolutionnaire René-François Dumas (en Lucien Bonaparte), te arresteren. 

De arrestatie van Robespierre, die een pistool voor zijn mond houdt.

Wat volgde staat bekend als de machtsgreep van de 9e Thermidor van het jaar II (= 27 juli 1794), een jaar na zijn aantreden. Het was tegen zessen. Na een schermutseling werden de onverstoorbare Saint-Just, Le Bas en de fanatieke Couthon naar buiten gesleept door de gendarmes. De samenzweerders hadden genoeg van de Terreur, maar belangrijker leek dat ze ook hun eigen leven wilden redden.[44] De gevangenen werden aanvankelijk naar verschillende gevangenissen gebracht, terwijl de Conventie ‘s avonds opnieuw over hun lot debatteerde. Een besluit om de radicale Jakobijnen, Robespierre, Saint-Just, Le Bas en Couthon vogelvrij te verklaren werd snel aangenomen. De Commune van Parijs besloot de mannen te bevrijden; ze deed brieven uitgaan om sansculotten te recruteren, waarop niet werd ingegaan. Bovendien werd de cipiers van de gevangenissen opgedragen de “slachtoffers” niet toe te laten.[L. Madelin, p. 492] Vervolgens zijn de rebellen  naar het Hôtel de Ville overgebracht met als doel alsnog de Conventie buiten spel te zetten?[45]  Robespierre wilde zich aanvankelijk in het huis van de burgemeester verschuilen, die hem dwong naar het stadhuis te gaan.[L. Madelin, p. 493]

De nacht van de 9e op de 10e Thermidor van het jaar II

Toen greep Barras in. Hij verzamelde een klein legertje man om Robespierre en zijn aanhangers in het stadhuis te arresteren.[L. Madelin, p. 493, 495] Bij aankomst om drie uur ‘s ochtends troffen ze Le Bas aan die zelfmoord had gepleegd; Robespierre schoot zich een kogel door de mond – of werd getroffen door een kogel afkomstig van een gendarme – en raakte daarbij ernstig gewond aan zijn kaak.[L. Madelin, p. 495] Zijn broer Augustin was uit het raam gesprongen en brak zijn beide benen op een berg afval. Hanriot verborg zich in een schacht, die uitkwam op het riool en werd daar de volgende middag gevonden. Couthon is van de trap afgeduwd met zijn rolstoel met als gevolg een groot gat in zijn hoofd. Alleen Saint Just kon ‘gaaf’ worden gegrepen, terwijl hij naar het schijnt met zijn pistool speelde. De groep werd overgebracht naar de Conciergerie om te worden veroordeeld nadat Robespierre, die veel pijn leed, was verbonden door een chirurgijn.

De executie van Robespierre

Op de 10e Thermidor om elf uur ‘s ochtends werden Robespierre en 21 van zijn volgelingen,  alsmede burgemeester Fleuriot-Lescot en een schoenmaker,[46] voor het Revolutionair Tribunaal geleid. Robespierre was niet meer in staat om te spreken. De gevangenen werden als groep vervolgd volgens de regels van de door Robespierre tijdens de Terreur gehanteerde Wet van de 22ste Prairial. De aanklacht was in een wip gereed; de openbare aanklager behoefde enkel hun identiteit vast te stellen. Aan het eind van de middag werden de 24 veroordeelden, die zich volgens Albert Soboul te veel vereenzelvigd hadden met de sansculotten,[47] in karren geladen.[48] Om half zeven ‘s avonds bereikte men de guillotine, die voor de gelegenheid naar de oude plek was verplaatst. De beul scheurde zijn verband met een ruk af; Robespierre gilde van pijn. Nadat zijn hoofd aan de menigte werd getoond, brak een luid gejuich uit waaraan geen einde leek te komen; het duurde naar verluidt 15 minuten.

Thermidoriaanse reactie

Een Franse spotprent: Robespierre onthoofdt de beul na heel Frankrijk te hebben laten guillotineren

De volgende dagen kwamen 81 aanhangers van Robespierre aan de beurt, de grootste van de Revolutie.[44] Toen werden de gevangenissen opengezet en royalisten, hébertisten, girondijnen en dantonisten bevrijd.[49]

De executie van Robespierre markeerde het eindpunt van de radicale fase van de Franse Revolutie. De mannen die op de 9e Thermidor de macht grepen, zouden – door de omstandigheden gedwongen – een veel behoudender koers gaan varen. De Club der Jakobijnen werd in november gesloten. Er ontstond een Witte Terreur, zodat er nog honderden slachtoffers vielen, maar er kwam ook een veel liberaler beleid voor in de plaats. Veel economische maatregelen die het volk moesten bevoordelen werden teruggedraaid. De maximumprijs op de levensmiddelen werd afgeschaft. De Nationale Conventie werd in oktober 1795 ontbonden. Na een uitzonderlijk strenge winter en een tweetal oproeren begon op 1 november 1795 de periode van het Directoire, waarbij de burgerij het heft in handen nam.

Varia

As Robespierre’s most recent biographer, Peter McPhee, argues, rather than thinking of Robespierre as the man who ruined the revolution, we should see him as a man that the revolution ruined.1
 • Robespierre heeft met zijn schrikbewind weliswaar te veel persoonlijke vijanden gemaakt, maar zijn bewind heeft wel enig effect gehad. De republiek zat stevig in het zadel, nadat de koning en de koningin ter dood waren veroordeeld en het royalistisch of federalistisch verzet in de provincie was bedwongen.
 • Het testament van Marie-Antoinette, dat bestemd was voor haar schoonzusje Madame Elizabeth, heeft nooit de geadresseerde bereikt en werd jaren later in de paperassen van Robespierre teruggevonden. In dit document vroeg zij haar kinderen de dood van hun vader en moeder niet te wreken.
 • Van de Sovjet-revolutionairen Trotski en Lenin staat vast dat zij de Franse Revolutie goed hebben bestudeerd, en dat ze beducht waren voor hun eigen ‘Thermidor’.
 • Romain Rolland schreef een toneelstuk getiteld Robespierre.
 • Bij de verkiezing van de grootste Fransman aller tijden eindigde Robespierre op de 72e plaats.

Bibliografie

 • Béraud, Henri. Mijn vriend Robespierre, uitgeverij W. de Haan – Utrecht, z.j.
 • Bruyn, Peter de Toen was terreur heel gewoon, in NRC Handelsblad, Cultureel Supplement, 14 juli 2006.
 • Hibbert, Christopher. (1980) The French Revolution.
 • Scurr, Ruth (2006) Fatal Purity, Robespierre and the French Revolution, Chatto & Windus, 369 blz. (Nederlandse vertaling bij uitg. Bert Bakker).
 • Sieburg, Friedrich (1961) Robespierre, terreur en ondergang. Utrecht/Antwerpen: Prisma-Boeken 665.
Bronnen, noten en/of referenties

 1. Flake, O. (1968) De Franse Revolutie, 1789-1799, p. 147.
 2. Het tuinhuisje hing vol met portretten van Robespierre, misschien het werk van zijn huishoudster en minnares Éléonore Duplay en haar moeder. Zie Flake, O. (1968) De Franse Revolutie, 1789-1799, p. 148.
 3. Vanwege die royalistische opstand nam het aantal executies in de maanden december ’93 en januari ’94 onder de boeren aanzienlijk toe.
 4. Flake, O. (1968) De Franse Revolutie, 1789-1799, p. 113.
 5. Met Rousseau beschouwde Robespierre de volonté générale of de algemene wil van het volk als de grondslag van politieke legitimiteit.
 6. Flake, O. (1968) De Franse Revolutie, 1789-1799, p. 42.
 7. Soboul, A. (1979) De Franse Revolutie I, p. 99.
 8. De “Derde stand” omvatte destijds 25 miljoen Fransen, naast 130.000 leden van de clerus en 110.000 leden van de adel. De Staten-Generaal werden door koning Lodewijk XVI voor het eerst weer sinds 1614 bijeen geroepen, om een uitweg te vinden uit de financiële crisis en de bestuurlijke onmacht van het land.
 9. Redevoering in de Constituante in 1791: “DISCOURS SUR LA PEINE DE MORT” de Maximilien de Robespierre prononcé le 30 mai 1791 devant l’Assemblée constituante
 10. Soboul, A. (1979) De Franse Revolutie I, p. 147.
 11. Soboul, A. (1979) De Franse Revolutie I, p. 139.
 12. Soboul, A. (1979) De Franse Revolutie I, p. 133.
 13. Flake, O. (1968) De Franse Revolutie, 1789-1799, p. 71.
 14. Robespierre had ontbinding van de Assemblée Nationale geëist en werd initiatiefnemer tot de Conventie, een nieuwe volksvergadering die door mannen van 25 jaar en ouder werd verkozen.
 15. Soboul, A. (1979) De Franse Revolutie I, p. 224.
 16. Soboul, A. (1979) De Franse Revolutie I, p. 222.
 17. Flake, O. (1968) De Franse Revolutie, 1789-1799, p. 118.
 18. Soboul, A. (1979) De Franse Revolutie I, p. 229.
 19. Janssen Perio, E.M. (1989) Vrijheid, gelijkheid en de broederschap van Kaïn en Abel. Getuigenissen en documenten over de Franse Revolutie, p. 229, 164.
 20. Volgens Robespierre en zijn fanatieke geestverwanten had het woord “Terreur” overigens een positieve bijklank. Men verklaarde de Terreur “tot de orde van de dag”, noodzakelijk om de revolutie te doen slagen.
 21. Janssen Perio, E.M. (1989) Vrijheid, gelijkheid en de broederschap van Kaïn en Abel, p. 245 en 253
 22. Janssen Perio, E.M. (1989) Vrijheid, gelijkheid en de broederschap van Kaïn en Abel, p. 221.
 23. Janssen Perio, E.M. (1989) Vrijheid, gelijkheid en de broederschap van Kaïn en Abel, p. 237-238.
 24. http://www.gettyimages.nl/detail/113627014/Hulton-Archive
 25. Flake, O. (1968) De Franse Revolutie, 1789-1799, p. 151.
 26. Janssen Perio, E.M. (1989) Vrijheid, gelijkheid en de broederschap van Kaïn en Abel, p. 217.
 27. Flake, O. (1968) De Franse Revolutie, p. 148, 151.
 28. Hippolyte Buffenoir, Les Portraits de Robespierre, Ernest Leroux, 1910, p. 121
 29. Janssen Perio, E.M. (1989) Vrijheid, gelijkheid en de broederschap van Kaïn en Abel, p. 201.
 30. Janssen Perio, E.M. (1989) Vrijheid, gelijkheid en de broederschap van Kaïn en Abel, p. 228.
 31. Soboul, A. (1979) De Franse Revolutie I, p. 207.
 32. Soboul, A. (1979) De Franse Revolutie II, p. 321.
 33. L. Madelin (1932) De Franse Revolutie II, p. 461.
 34. L. Madelin (1932) De Franse Revolutie II, p. 462.
 35. Janssen Perio, E.M. (1989) Vrijheid, gelijkheid en de broederschap van Kaïn en Abel, p. 236; Flake, O. (1968) De Franse Revolutie, p. 167.
 36. Flake, O. (1968) De Franse Revolutie, p. 170.
 37. Flake, O. (1968) De Franse Revolutie, 1789-1799, p. 172
 38. L. Madelin (1932) De Franse Revolutie II, p. 480.
 39. Soboul, A. (1979) De Franse Revolutie II, p. 347.
 40. Janssen Perio, E.M. (1989) Vrijheid, gelijkheid en de broederschap van Kaïn en Abel, p. 245.
 41. Soboul, Albert (1979) De Franse Revolutie II, p. 327; L. Madelin (1932) De Franse Revolutie II, p. 483
 42. Janssen Perio, E.M. (1989) Vrijheid, gelijkheid en de broederschap van Kaïn en Abel, p. 255-256.
 43. Janssen Perio, E.M. (1989) Vrijheid, gelijkheid en de broederschap van Kaïn en Abel, p. 248-249.
 44. http://www.angelfire.com/ca6/frenchrevolution89/thermidor.html
 45. Omdat de gang van zaken niet echt helder is kan het ook zijn dat Robespierre en zijn volgelingen van de Conventie naar het stadhuis vluchtten en daar ‘s nachts werden weggehaald.
 46. Flake, O. (1968) De Franse Revolutie, 1789-1799, p. 176
 47. Soboul, Albert (1979) De Franse Revolutie II, p. 349-350
 48. Janssen Perio, E.M. (1989) Vrijheid, gelijkheid en de broederschap van Kaïn en Abel, p. 224
 49. Dowd, D.L. (1966) De Franse Revolutie, p. 143.